INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH, WOLONTARIUSZY I BENEFICJENTÓW.

W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy iż:

Administrator/ dane kontaktowe administratora /
Administratorem danych osobowych jest POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI .Adres: Piłsudskiego 37,  70 – 423 Szczecin,
tel.914338338www.pznoz.pl
e-mail: biuro@pznoz.pl
Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Realizowanie zadań i celów statutowych Polskiego Z3wiązku Niewidomych OZ zgodnie ze Statutem PZN oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a),  b) i c)

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu ustania członkostwa w PZN  lub do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

Przekazywanie danych
1. Dane osobowe mogą być udostępnione innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
2. Dane mogą zostać udostępnione kontrahentom Administratora w celu wykonywania umowy zawartej z tym kontrahentem w szczególności przy realizacji zadań i projektów.

  1. W niektórych projektach PZN OZ może być podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie instytucji zlecającej wykonanie zadania publicznego – wtedy to ta instytucja ustala zakres i cele zbierania danych osobowych (bardzo często tak się dzieje np. przy realizacji projektów dofinansowanych przez PFRON).

Prawa
Każdy ma prawo do:
1. Dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
3. Przenoszenia danych osobowych, o ile spełnione są wymogi przewidziane przepisami,
4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.