Dostępność

Obowiązki podmiotów publicznych :

  1. W zakresie dostępności architektonicznej:
  2. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  3. Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku , co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego , o którym mowa w art. 2 p 11 z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (sz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
  6. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowaniu w inny sposób.

Polski Związek Niewidomych  Okręg Zachodniopomorski na podstawie:

  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • Konwencji Nowojorskiej z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • zaleceń i przepisów „Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących”, PZN Warszawa 2016 oraz
  • własnymi wieloletnimi doświadczeniami ,

udziela budynkom/obiektom publicznym i ośrodkom wczasowym/wczasowo-rehabilitacyjnym rekomendacji do przystosowania architektonicznego dla osób  z niepełnosprawnością wzrokową. Konsekwencją przystosowania jest wydanie wiążącej opinii.

Jednocześnie informujemy, że  wykonujemy opisy w druku punktowym (kod Braille`), które są bezwzględnym wymogiem w dostosowaniu obiektów dla inwalidów wzroku

PZN OZ , ul.M. J. Piłsudskiego 37, e-mail: pznoz@o2.pl tel. 914 338 338