pomoc dla obywateli Ukrainy

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Czy każdy musi złożyć wniosek sam:

Wniosek składasz we własnym imieniu jako beneficjent programu lub jako opiekun małoletniego. Kiedy można złożyć wniosek Wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywane są na bieżąco.

Kto i kiedy decyduje o przyznaniu świadczenia:

Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego i powiadamia Cię o tym.

Kiedy następuje przelew lub wypłata środków w gotówce w sytuacji pozytywnej decyzji o przyznaniu świadczenia:

We wniosku wybierasz preferowaną formę przekazania świadczenia spośród takich możliwości: przelew na konto podmiotu realizującego zaopatrzenie w wyrób medyczny lub jego naprawę, przelew na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia, gotówka w kasie lub przekazem pocztowym (o ile samorząd powiatowy dopuszcza taką formę płatności). Wypłata świadczenia następuje na konto podmiotu realizującego zaopatrzenie w wyrób medyczny bądź jego naprawę lub w gotówce albo na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Co jeśli decyzja jest negatywna:

W takiej sytuacji możesz zwrócić się z wnioskiem do jednostki samorządu powiatowego o ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy.

Inne przydatne linki: Informacje o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”:

https://bit.ly/3xdjhVN Strona internetowa NFZ – aktualności: https://bit.ly/3Kshdx5

Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia (informacje w języku ukraińskim): https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

Podstawy prawne zaopatrzenia w wyroby medyczne: Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. z późn.zm.). Art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463 z późn. zm.)

Kto może skorzystać z pomocy

Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie następujące warunki:

• Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

• posiadasz dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz. Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Na co jest pomoc finansowa

Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Co to są wyroby medyczne

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Czy wyroby medyczne

są refundowane Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje prawo do refundacji zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują osobom ubezpieczonym. Osobom uprawnionym przysługuje więc refundacja wyrobów medycznych, na które zlecenie wystawi lekarz lub inne osoby uprawnione. Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.

Jaki jest okres ważności zlecenia

Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy. Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je kupić w częściach – do wyczerpania limitu ze zlecenia lub w całości (dotyczy wyrobów typu cewniki, pieluchomajtki, itp.)