świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych

Od stycznia br. weszło w życie nowe rozwiązanie – świadczenie wspierające dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Zainteresowani mogą już starać się o to świadczenie.

Świadczenie wspierające jest wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, które skończyły 18 lat. Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych pobieranych form wsparcia.

Prawo do świadczenia uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej potrzebę wsparcia na poziomie od 70 do 100 pkt. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wysokość świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych pkt, jest też powiązana z wysokością renty socjalnej.

Kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej (w przypadku ustalenia poziomu potrzeby wsparcia między 70 a 74 pkt) do 220% renty socjalnej (ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 pkt). Wysokość świadczenia będzie objęta coroczną waloryzacją.

Świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach począwszy od 1 stycznia br., a skończywszy na finalnym jego wdrożeniu − 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami – w zależności od przyznanej im liczby pkt oceny potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności obejmie ono osoby o najwyższym poziomie potrzeby wsparcia.

Jak wnioskować o świadczenie?
Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
Wniosek o wydanie takiej decyzji można złożyć do:

  • Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

Wniosek o wydanie decyzji można przekazać w formie elektronicznej – za pomocą systemu PIU EMP@TIA lub w formie papierowej.

Po uzyskaniu decyzji należy złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Pismo należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • platformę PUE ZUS,
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną.

Osoby ubiegające się o to świadczenie będą mogły w oddziałach ZUS uzyskać pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i przy wypełnieniu oraz wysłaniu wniosku przez internet.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace