Projekty

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI PROWADZI CIĄGŁĄ REKRUTACJĘ  BENEFICJENTÓW DO UDZIAŁU W REALIZOWANYCH PROJEKTACH.

Obecnie realizujemy poniższe projekty:

logo Miasta Szczecin i BIP - powrót do strony głównej

Ze środków własnych i Urzędu Miasta Szczwecin

Odbędzie się Konferencja Historyczno- Naukowa p.t: 70 lat rehabilitacji społecznej osób z dysfunkcją wzroku na Pomorzu Zachodnim, która odbędzie się 8 września 2022 roku w Filharmonii Szczecińskiej

Program Konferencji:

10.00-11.00 – słodki poczęstunek

11.00 – otwarcie konferencji i powitanie gości

11.20 – rys historyczny PZN OZ – Józef Malosek

11.40 – Mikrochirurgia w okulistyce – prof. Wojciech Lubiński

12.00 – Czy w Po9lsce mamy dług zdrowotny w zakresie diagnostyki i leczenia zaćmy – dr Monika Słowik- Drobek, Arnold Maciejewski

12.30 – Rehabilitacja społeczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i słabowidzących – Anna Okupińska

12.50 – Elektroniczne urządzenia mobilne, platformy audio-wizualne, aplikacje- atrybuty współczesnego człowieka – Justyna Jastrzembska

13.10 – sylwetki +: edukacja, zawód, życie, misja

13.30 – wystąpienia zaproszonych gości połączone z krótką dyskusją

14.00 – podziękowania, wyróżnienia, odznaczenia

14.15 – program artystyczny – występy niewidomych artystów

15.00 – zakończenie konferencji

15.00- 16.00 – gorący posiłek

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Projekt jest realizowany w terminie od dnia

1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2025 r.

Umowa nr ZZO/000208/16/D realizacji projektu pod tytułem:

Mogę wszystko – prowadzenie rehabilitacji ciągłej oraz poradnictwa specjalistycznego dla osób z dysfunkcją wzroku, ich rodziców i opiekunów z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności, we wszystkich sferach życia, poprzez prowadzenie ciągłego i kompleksowego wsparcia skierowanego do osób niewidomych i słabowidzących, oraz wyposażenie beneficjentów, ich rodziców lub opiekunów w niezbędne informacje w zakresie specjalistycznych porad oraz przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej .

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski ul. M. J. Piłsudskiego 37

(wejście od ul. Mazurskiej), lub pod nr tel. 91 433 83 38

 ZAPRASZAMY

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach pt. “Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby – edukacja seksualna młodzieży niewidomej oraz  rodziców/ opiekunów młodzieży z chorobami sprzężonymi”

Projekt z konkursu Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON

nr umowy: ROPS/91/2022

Warsztaty odbędą się 11.06.2022 r. 10.00- 17.00

 

Klub Seniora z dysfunkcją wzrokuze środków unijnych
Termin realizacji 01.08.2020 – 31.07.2022
Uczestnikami Klubu Seniora są osoby niewidome i niedowidzące  powyżej 60 r. ż. Z terenu Gminy Miasto Szczecin  i jednocześnie członkami Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski. Celem działalności Klubu było i jest nadal tworzenie przestrzeni, w której seniorzy będą się czuli akceptowani, będą mogli rozwijać swoje pasje. W ramach Klubu prowadzone są działania na zagospodarowanie czasu wolnego poprzez możliwości uczestniczenia w różnych formach wsparcia, rozwijania własnych pasji i zwiększenie aktywności psychofizycznych.
Klub Seniora z dysfunkcją wzroku przy PZN OZ czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00 – 14.00. Klub zrzesza 30 aktywnych seniorów.Realizowane projekty  w roku 2022

 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -Zawsze do celu

Umowa nr WSS- I 4.2022 CRU 22/0000060

Termin realizacji 01.01.2022 – 31.12.2022

Zadanie  polega na zapewnieniu usług asystenckich osobom z niepełnosprawnością wzrokową  zamieszkałych na terenie  Gminy Miasto Szczecin. Usługi takie polegają na udzielaniu pomocy bezpośredniej: wykonywanie czynności dnia codziennego, załatwianie spraw bieżących,  zakupy, pomoc w jednostkach administracyjnych,, w placówkach służby zdrowia, oświaty, rehabilitacyjnych itp.
Nadrzędnym celem usług asystenckich dla osób niewidomych i niedowidzących jest udział w życiu zawodowym, społecznym oraz integracyjnym.

 

 • Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin
  Umowa nr WSS-I 23/2022 CRU 22/0000209
  Termin realizacji01.01.2022 – 31.12.2022

Zadanie polega na objęciu wsparciem osoby niewidome i słabowidzące z terenu Gminy Miasto Szczecin, poprzez stosowanie zróżnicowanych form terapii, uwzględniających indywidualne potrzeby, możliwości psychofizyczne oraz stopień zrehabilitowania beneficjentów. Jest to przede wszystkim nauka umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego metodami bezwzrokowymi lub z wykorzystaniem resztek wzroku. W ramach projektu organizowane są  formy wsparcia indywidualnego, ukierunkowane na wyposażenie w umiejętności warunkujące podniesienie poziomu samodzielnego funkcjonowania. Do form tych należą tyfloterapia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: terapia widzenia, nauka  pisma brajla, dobór i nauka korzystania z pomocy optycznych oraz sprzętu pomocniczego, usprawnianie funkcji poznawczych, nauka korzystania z technik tyflograficznych, orientacja przestrzenna, terapia ręki nauka korzystania z platform audio-wizualnych oraz  nauka korzystania  z mobilnego  sprzętu

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn. „ Wiecznie młodzi – czas na aktywnego seniora”. Prowadzenie rehabilitacji w placówce i 8 Kołach Terenowych PZN Okręgu Zachodniopomorskiego oraz w sieci – realizacja warsztatów tyfloinformatycznych oraz Vademecum prawnego,  współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nr umowy: ROPS/50/2021

Termin realizacji zadania: 01.05.2021r. – 14.12.2021r.

Zadanie adresowane jest do seniorów powyżej 60 r.ż.

Proponowane formy wsparcia:

 1. Prowadzenie cyklicznych spotkań edukacyjno-informacyjnych pn. “Szeroki horyzont”;
 2. Wsparcie tyfloinformatyczne;
 3. Vademecum prawne;
 4. Prowadzenie Biblioteki Książki Mówionej – ta forma wsparcia zakłada kontynuację prowadzenia w siedzibie PZN OZ Biblioteki Książki Mówionej;
 5. Prowadzenie Punktu Informacyjno-doradczego;
 6. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38.

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn.”  „Rehabilitacja- szansą na lepsze jutro– prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), współfinansowanego ze środków PFRON, „Szansa-rozwój-niezależność”.

nr umowy: ZZO/000141/16/D

Aneks: nr 3/2021 z dniua 22.04.2021

Termin realizacji zadania: 01.04.2021 – 31.03.2022 r

Zadanie jest adresowane do

– dzieci i młodzieży

– osób dorosłych.

Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – beneficjenci powyżej 16.r.ż.

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wzrokowej z tytułu narządu wzroku – dzieci do 16.r. ż.

– zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego;

– przynależność do PZN OZ

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, konsultacje są umawiane indywidualnie z beneficjentami lub ich opiekunami.

 

Proponowane formy wsparcia:

1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;

2) indywidualne zajęcia tyfloterapeutyczne

3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;

4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;

5) indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;

6) indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologi;

7) grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38

logo Miasta Szczecin i BIP - powrót do strony głównej

Instytucja wspierająca realizację zadania: UM SZCZECIN

Tytuł zadania publicznego:

Nazwa zadania publicznego:   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji i różnych form wsparcia dla osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin

Umowa nr WSS-IV.5.2021.MS nr CRU 21.0000528

Finansowanie przez Urząd Miasta Szczecin

Termin realizacji zadania: 01.01- 31.12.2021

Proponowane formy wsparcia:

– wczesna rehabilitacja dzieci do 6 r. ż.

– tyfloterapia  dzieci w wieku szkolnym od 7-18 r.ż.

– rehabilitacja podstawowa osób dorosłych ( tyflopedagog, orientacja przestrzenna, terapia ręki)

– wsparcie tyfloinformatyczne,

– doradztwo z zakresu pedagogiki pracy

 

 

 

 

logo Miasta Szczecin i BIP - powrót do strony głównej

Nazwa zadania publicznego:   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Umowa nr WSS-IV.4.2021.MS NR CRU: 21/0000452

Instytucja wspierająca realizację zadania: UM SZCZECIN

Tytuł zadania publicznego:

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ –  ZAWSZE DO CELU”

Umowę zawarliśmy 4 lutego 2021r.

Zadanie polega na zapewnieniu usług asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i będących członkami PZN OZ

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Redakcja/logo/PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski zaprasza  członków swojej organizacji do wzięcia udziału we wsparciu psychologicznym i technologicznym w okresie od  01. grudnia 2020 do 31.12.2021.

Oferentem zadania  pt. “Zdalne wsparcie i poradnictwo dla osób niepełnosprawnych wzrokowo na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym pandemią koronawirusa” jest PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000170/16/D z 3 grudnia 2020, a realizatorem Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski. Do działań niniejszego projektu należeć będą:
1. Wsparcie psychologiczne w formie zdalnej.

Jest to forma psychologiczna, której celem jest skoncentrowanie się na problemie wywołanym pandemią Covit 19  i doprowadzenie do jego złagodzenia i  rozwiązania

Wsparcie prowadzić będzie psycholog

 1. Wsparcie technologiczne w formie zdalnej.

Jest to forma pomocy  beneficjentom w przystosowaniu się do nowych okoliczności, wywołanych pandemią Covit 19 , tzn.  zapoznanie ich z możliwościami komunikowania się na odległość oraz wsparcie w samodzielnej obsłudze  sprzętu teleinformatycznego jak również w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w czasie indywidualnego korzystania z urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania.

Wsparcie prowadzić będzie tyfloinformatyk

Zapraszamy osoby niewidome i niedowidzące  do zgłaszania się na adres mailowy j.malosek@pznoz.pl , lub telefonicznie  914 338 338

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Redakcja/logo/PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg

“Bezpieczne WTZ i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekujących i wyposażenia do ich stosowania organizacji realizującej na podstawie umowy z pfron.

Zapraszamy

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn.”  „Rehabilitacja- szansą na lepsze jutro– prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach konkursu 1/2018 „Szansa-rozwój-niezależność”.

Termin realizacji zadania: 01.04.2019- 31.03.2022

Zadanie jest adresowane do

– dzieci i młodzieży

– osób dorosłych.

Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – beneficjenci powyżej 16.r.ż.

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wzrokowej z tytułu narządu wzroku – dzieci do 16.r. ż.

– zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego;

– przynależność do PZN OZ

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, konsultacje są umawiane indywidualnie z beneficjentami lub ich opiekunami.

 

Proponowane formy wsparcia:

1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;

2) indywidualne zajęcia tyfloterapeutyczne

3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;

4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;

5) indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;

6) indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologi;

7) grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38

plakat

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski realizuję projekt pt.  “Integracja i aktywizacja osób starszych- prowadzenie klubu seniora oraz innych form wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Szczecin” ze środków Gminy Miasta Szczecin.

RAMOWY-PLAN-KLUBU-SENIORA-W-UJĘCIU-TYGODNIOWYM

broszura

Plakat seniorzy 2019

 

Zadanie finansowane przez Gminę Miasta Szczecin

pt.: Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych- Działanie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w Polskim Związku Niewidomych.

Zadanie finansowane przez Gminę Miasta Szczecin

p.: Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno- rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych- kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących w Polskim Związku Niewidomych.

 

 

Zadanie „Niezależni – prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach konkursu 2/2016 „Kurs na samodzielność”.

plakat
Informacja o realizacji zadania

 

OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI PZN
Zaprasza do udziału w projekcie:

„Podnoszenie kompetencji kadry pracującej z osobami z dysfunkcją wzroku poprzez wdrożenie nowych standardów w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF WHO)”
Plakat

Niezależni – prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Finansowane ze środków PFRON.
Plakat

Zapraszamy do udziału w zadaniu pt.”  „Niezależni – prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach konkursu 2/2016 „Kurs na samodzielność”.

Termin realizacji zadania: 01.04.2017 – 31.03.2017
Zadanie jest adresowane do
– dzieci do 6.r.ż;
– dzieci i młodzieży szkolnej
– osób dorosłych.
Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – beneficjenci powyżej 16.r.ż.
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wzrokowej z tytułu narządu wzroku – dzieci do 16.r. ż.
– zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego;
– przynależność do PZN OZ
Zadanie jest adresowane do :
– 10 dzieci do 6.r.ż.
– 10 dzieci, i młodzieży szkolnej do 18.4.ż.
–  60  osób dorosłych
Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, konsultacje są umawiane indywidualnie z beneficjentami lub ich opiekunami.

 Proponowane formy wsparcia:

W stosunku do dzieci do 6.r.ż. skierowane będą następujące formy wsparcia:
1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;
2) indywidualne zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju poprzez wspomaganie rozwoju w zakresie małej i dużej motoryki, funkcji poznawczych, rozwój widzenia, wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji.

W stosunku do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym(do 18.r.ż) skierowane będą następujące formy:

1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne,
2) tyfloterapia, obejmująca: terapię widzenia, naukę pisma brajla, dobór i naukę korzystania z pomocy optycznych oraz sprzętu pomocniczego, usprawnianie funkcji poznawczych, naukę korzystania z technik tyflograficznych;
3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;
4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;
5) indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;
6) indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologii;
7) indywidualne zajęcia usprawniające małą motorykę;

W stosunku do osób dorosłych skierowane będą następujące formy:
1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;
2) tyfloterapia, obejmująca : terapię widzenia, naukę pisma brajla, dobór i naukę korzystania z pomocy optycznych oraz sprzętu pomocniczego,usprawnianie funkcji poznawczych, naukę korzystania z technik tyflograficznych;
3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;
4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;
5) indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;
6) zajęcia z zakresu wykorzystania sprzętu wspomagającego oraz nowoczesnych tyflotechnologii;
7) indywidualne zajęcia usprawniające małą motorykę
8) grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38

Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin- klub Seniora z dysfunkcją narządu wzroku przy Polskim Związku Niewidomych OZ w Szczecinie.
Finansowany przez Miasto Szczecin.

Wiecznie młodzi – integracja i aktywizacja seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pora na seniora – działania zwiększające aktywność seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Finansowany przez Województwo Zachodniopomorskie.
Plakat

Profesjonaliści w NGO –  podnoszenie kompetencji pracowników i liderów działających w Polskim Związku Niewidomych w województwach: zachodniopomorskim,wielkopolskim,kujawsko-pomorskim,świętokrzyskim i podkarpackim.
Finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Umożliwienie dostępu do zajęć przystosowawczych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz dążenie do integracji środowiska osób niewidomych i słabowidzących.
Finansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.