Projekty

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI PROWADZI CIĄGŁĄ REKRUTACJĘ  BENEFICJENTÓW DO UDZIAŁU W REALIZOWANYCH PROJEKTACH.

Obecnie realizujemy poniższe projekty:

Zapraszamy

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn.”  „Rehabilitacja- szansą na lepsze jutro– prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach konkursu 1/2018 „Szansa-rozwój-niezależność”.

Termin realizacji zadania: 01.04.2019- 31.03.2022

Zadanie jest adresowane do

– dzieci i młodzieży

– osób dorosłych.

Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – beneficjenci powyżej 16.r.ż.

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wzrokowej z tytułu narządu wzroku – dzieci do 16.r. ż.

– zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego;

– przynależność do PZN OZ

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, konsultacje są umawiane indywidualnie z beneficjentami lub ich opiekunami.

 

Proponowane formy wsparcia:

1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;

2) indywidualne zajęcia tyfloterapeutyczne

3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;

4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;

5) indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;

6) indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologi;

7) grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38

plakat

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski realizuję projekt pt.  “Integracja i aktywizacja osób starszych- prowadzenie klubu seniora oraz innych form wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Szczecin” ze środków Gminy Miasta Szczecin.

RAMOWY-PLAN-KLUBU-SENIORA-W-UJĘCIU-TYGODNIOWYM

broszura

Plakat seniorzy 2019

 

Zadanie finansowane przez Gminę Miasta Szczecin

pt.: Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych- Działanie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w Polskim Związku Niewidomych.

Zadanie finansowane przez Gminę Miasta Szczecin

p.: Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno- rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych- kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących w Polskim Związku Niewidomych.

 

 

Zadanie „Niezależni – prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach konkursu 2/2016 „Kurs na samodzielność”.

plakat
Informacja o realizacji zadania

 

OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI PZN
Zaprasza do udziału w projekcie:

„Podnoszenie kompetencji kadry pracującej z osobami z dysfunkcją wzroku poprzez wdrożenie nowych standardów w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF WHO)”
Plakat

Niezależni – prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Finansowane ze środków PFRON.
Plakat

Zapraszamy do udziału w zadaniu pt.”  „Niezależni – prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach konkursu 2/2016 „Kurs na samodzielność”.

Termin realizacji zadania: 01.04.2017 – 31.03.2017
Zadanie jest adresowane do
– dzieci do 6.r.ż;
– dzieci i młodzieży szkolnej
– osób dorosłych.
Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – beneficjenci powyżej 16.r.ż.
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wzrokowej z tytułu narządu wzroku – dzieci do 16.r. ż.
– zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego;
– przynależność do PZN OZ
Zadanie jest adresowane do :
– 10 dzieci do 6.r.ż.
– 10 dzieci, i młodzieży szkolnej do 18.4.ż.
–  60  osób dorosłych
Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, konsultacje są umawiane indywidualnie z beneficjentami lub ich opiekunami.

 Proponowane formy wsparcia:

W stosunku do dzieci do 6.r.ż. skierowane będą następujące formy wsparcia:
1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;
2) indywidualne zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju poprzez wspomaganie rozwoju w zakresie małej i dużej motoryki, funkcji poznawczych, rozwój widzenia, wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji.

W stosunku do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym(do 18.r.ż) skierowane będą następujące formy:

1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne,
2) tyfloterapia, obejmująca: terapię widzenia, naukę pisma brajla, dobór i naukę korzystania z pomocy optycznych oraz sprzętu pomocniczego, usprawnianie funkcji poznawczych, naukę korzystania z technik tyflograficznych;
3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;
4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;
5) indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;
6) indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologii;
7) indywidualne zajęcia usprawniające małą motorykę;

W stosunku do osób dorosłych skierowane będą następujące formy:
1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;
2) tyfloterapia, obejmująca : terapię widzenia, naukę pisma brajla, dobór i naukę korzystania z pomocy optycznych oraz sprzętu pomocniczego,usprawnianie funkcji poznawczych, naukę korzystania z technik tyflograficznych;
3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;
4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;
5) indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;
6) zajęcia z zakresu wykorzystania sprzętu wspomagającego oraz nowoczesnych tyflotechnologii;
7) indywidualne zajęcia usprawniające małą motorykę
8) grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38

Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin- klub Seniora z dysfunkcją narządu wzroku przy Polskim Związku Niewidomych OZ w Szczecinie.
Finansowany przez Miasto Szczecin.

Wiecznie młodzi – integracja i aktywizacja seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pora na seniora – działania zwiększające aktywność seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Finansowany przez Województwo Zachodniopomorskie.
Plakat

Profesjonaliści w NGO –  podnoszenie kompetencji pracowników i liderów działających w Polskim Związku Niewidomych w województwach: zachodniopomorskim,wielkopolskim,kujawsko-pomorskim,świętokrzyskim i podkarpackim.
Finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Umożliwienie dostępu do zajęć przystosowawczych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz dążenie do integracji środowiska osób niewidomych i słabowidzących.
Finansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.