Członkostwo PZN i PZN OZ

Polski Związek Niewidomych zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

Aby zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych należy:

  1. Zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania koła terenowego PZN.
  2. Przedstawić:

– w przypadku osób, które ukończyły 16 lat – oryginał orzeczenia o niepełnosprawności ze względu na stan wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź ważne orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów z powodu stanu wzroku, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 września 1997 r.,

– w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat – oryginał orzeczenia o niepełnosprawności.

3. Wypełnić kartę osobową. KARTA OSOBOWA PZN OZ

4. Dołączyć 1 zdjęcie legitymacyjne w celu wystawienia legitymacji członka PZN.

5. Uiścić jednorazową opłatę – 7.50 zł tytułem wydania legitymacji.

6. Opłacić składki członkowskie, których wysokość od 2014 r. wynosi

– dla członków zwyczajnych 50 zł rocznie,

– dla członków zwyczajnych kontynuujących naukę do 26 roku życia – 36 zł rocznie.

Członkowie podopieczni 25 zł rocznie.

 

.