Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Szczecin

1.     Polski Związek Głuchych

70-481 Szczecin, al. Wojska Polskiego 91/93

tel. 91 423-26-75, fax: 91 422-82-86

e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl, www.pzg.szczecin.pl

2.     Polski Związek Niewidomych

70-423 Szczecin, ul. Piłsudskiego 37

tel. 91 433-83-38,

e-mail: pznoz@tlen.pl, www.pznoz.pl

3.     Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42

tel. 91 433-51-50,

e-mail: biuro.pzeriiszczecin@gmail.com, www.pzerii.szczecin.pl

4.     Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

71-246  Szczecin, ul. Dworcowa 19

tel. stacjonarny: 91/ 434 80 94 – w piątki lub można pozostawić wiadomość – zawsze z wyraźnie podanym telefonem kontaktowym, tel. komórkowy: 781 13 15 13 – najlepiej w godz. wieczornych 19.00-20.00.

e-mail: szczecin@ptsr.org.pl, www.ptsr.szczecin.pl

5.     Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

70-450  Szczecin, ul. Wielkopolska 32/1

tel. 91 433-42-11,

email: twkszczecin@gmail.com, http://www.twk.szczecin.pl/

6.     Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

71-771 Szczecin, ul. Rostocka 125

tel. 91 42-68-197, 91 42-68-198, 91 42-69-268

e-mail: biuro@psouuszczecin.org.pl, www.psouuszczecin.org.pl

7.     Krajowe Towarzystwo Autyzmu

71-601 Szczecin, ul. Montwiłła 2

tel: 91 488-56-02,

www.kta.szczecin.pl

8.     Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

70-478 Szczecin , al. Wojska Polskiego 69

tel: 91 48-94-251,

e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl, www.miesnie.szczecin.pl

9.     Klub Sportowy Inwalidów „START”

71-344 Szczecin, ul.Litewska 20,

tel. 91 43-158-35

e-mail: start-szczecin@post.pl,  www.start.szczecin.pl

10.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

Ruchowo TĘCZA

70-340 Szczecin, ul. Boh.Warszawy 27b

tel. 91 484-30-72

e-mail: tecza@tecza.org.pl, www.tecza.org.pl

11.  Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków

70-262   Szczecin, ul. Arkońska 17-18

tel.: 91 488 96 51 – dyżur w poniedziałki i środy 15:00 – 18:00

12.  Stowarzyszenie Amazonek  „AGATA”

70-441 Szczecin, ul. Kopernika 7

tel: 91 488-18-68,

e-mail: agata_szczecin@op.pl, www.amazonki.szczecin.pl

13.  Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona

ul. Kaszubska 30, 70-431 Szczecin

Dyżury członków Stowarzyszenia: poniedziałek 14.00 – 16.00

tel. 607 886 861 lub 91 487 18 94

e-mail: parkinsonstowarzyszenie@o2.pl, www.parkinsonszczecin.republika.pl

14.  Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i inne Zespoły Złego Wchłaniania

Oddział w Szczecinie

I Klinika Pediatryczna PAM

ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

15.  Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych

ul. Przyszłości 21, 70-893 Szczecin

tel: 91 46-22-072, 91 46-22-090

e-mail: stowarz@op.pl, stowarzyszenie.szczecin.pl

16.  Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI”

ul. Seledynowa 50

70-781 Szczecin

17.  Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Grodzki

ul. 5 Lipca 66B, 70-421 Szczecin

tel. 91 484 76 46

18.  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA

ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin

tel. 91 46-22-230

e-mail: stowrodzina@poczta.onet.pl, www.stowarzyszenierodzina.blogspot.com

19.  Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”

ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin

tel. 91 44-89-398

e-mail: zlotywiek.szczecin@op.pl, www.godnastarosc.com.pl

20.  Stowarzyszenie Rodziców i Dzieci Chorych na Białaczkę i inne Choroby Rozrostowe Krwi

ul. J.Bojki 32/1, 71-305 Szczecin

tel: 91 48-77-502

21.  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski

ul. Łucznicza 64, 71-472 Szczecin

tel. kont.: 91 423-77-03, kom. 509 44 70 63

e-mail: zachodniopomorskie@far.org.pl

(Fundacja obejmuje swoją pomocą osoby niepełnosprawne ruchowo z uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach oraz dzieci z uszkodzonym rdzeniem kręgowym)

22.  Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Osób Bez Krtani

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,

(dyżury w każdy czwartek w godz. 10-13)

e-mail: bezkrtani@wp.pl

23.  Fundacja Promocja Zdrowia

Siedziba –

al. Bohaterów Warszawy 27, 70-340 Szczecin (SIEDZIBA GŁÓWNA)

ul. Anieli Krzywoń 10, 70-820 Szczecin (PLACÓWKA W DĄBIU)

tel.: 91 831 48 00 ; Ośrodek w Dąbiu: 91 831 5969

e-mail: fund.prom.zdrowia@wp.pl, Ośrodek w Dąbiu:promocjazdrowiadabie@gmail.com

WWW: www.fundacjapromocjazdrowia.pl;

UWAGI: Fundacja w centrum Szczecina prowadzi:

1. Specjalistyczny Ośrodek Dagnozy, Terapii i Rehabilitacji “kONICZYNKA” – terapia specjalistyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością : słuchu, wzroku, neurologiczną, zaburzeniami całościowymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi,.

2. ZOZ “KONICZYNKA – rehabilitacja zdrowotna, dobór i sprzedaż aparatów słuchowych, zaopatrzenie w środki wspomagające słyszenie i wyrób wkładek usznych.

3. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną “Koniczynka” – diagnoza i opiniowanie

4. Zaklad Integracji Społeczno-Zawodowej – rehabilitacja sp[ołeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

5. Klub Seniora “Koniczynka” – zajęcia grupowe dla seniorów.

Ośrodek w Dąbiu prowadzi:

1. Międzypokoleniowy Dom Wsparcia “DĄBIE”

2. Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (DOWON) – rehabilitacja społeczna i zawodowa

3. Klub 55+ (koła zainteresowań, wycieczki, zajęcia komputeroiwe i językowe, zajęcia świetlicowe)

24.  Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

ul. Tkacka 55, 70-556 Szczecin

tel./fax 91 46 13 205, kom. 502 337 808

email: osrodek@autyzmrazem.pl, www.autyzmrazem.pl

25.  Fundacja Corecta Rehabilitacja i Terapia Dziecięca

ul. Niedziałkowskiego 26A/1 w Szczecinie

tel. 506 606 614

e-mail: rehabilitacja@corecta.pl, www.corecta.pl

(Celem organizacji jest m.in. tworzenie optymalnych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz leczenie i organizowanie szeroko pojętej rehabilitacji medycznej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz edukacji ich rodzin.

26.  “Fundacja Razem Raźniej”

ul. Sąsiedzka 24, 70-736  Szczecin

tel.: 512 080 550

(Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwagi na ich niepełnosprawność sprzężoną dla wyrównywania ich szans życiowych, troska o ich wszechstronny rozwój psychofizyczny oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.)

27.  Fundacja “Pod Sukniami”

ul. Piastów 4, 70-325  Szczecin

tel.: 91 48 43 814

e-mail: romekpodsukniami@wp.pl, www.podsukniami.art.pl

(Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

28.  Fundacja Mam Marzenie

tel.: 515 199 626

www.mammarzenie.org/szczecin/

(Udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności spełnianie marzeń polskich dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy zgodnie z ideą niesienia w życie chorego dziecka nadziei, siły i radości).

29.  Fundacja na rzecz Oświaty i Integracji “Równajmy Szanse”

ul. Seledynowa 50, 70 -781  Szczecin

tel.: 601 775 106

e-mail: fundacja@rownajmyszanse.pl, www.rownajmyszanse.pl

(Działalność publiczna na rzecz rozwoju i poprawy jakości oświaty, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu oraz inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności).

30.  Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Marzenie

ul. Konopnickiej 20c, 71-151  Szczecin

tel.:604 559 851, 606 631 828

e-mail: smylar@wp.pl, www.fundacja-marzenie.com.pl

(Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji przez sport, w szczególności tenis ziemny, osób niepełnosprawnych)

31.  Fundacja Na Rzecz Wspierania Szkół i Przedszkoli

ul. Tadeusza Szeligowskiego  23, 71-051  Szczecin

tel: 604 52 10 10

e-mail: kontakt@fundacjawsipi.pl, www.fundacjawsipi.pl

32.  Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych “Hussar”

ul. Rydla 49 , 70-783  Szczecin

tel.: 517 392 265

e-mail: fundacja.hussar@gmail.com, www.hussar.szczecin.pl

33.  Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

ul. Montwiłła 2, 71-601  Szczecin

tel.: 91 433 64 45, fax: 91 488 56 02

e-mail: ktaszczecin@kta.szczecin.pl, www.kta.szczecin.pl

34.  Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

ul. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415  Szczecin

Korespondencja na: Chodkiewicza 1, 70-344  Szczecin

tel. 0667 309-712

e-mail:szczecin@polilko.pl, www.polilko.pl

35.  Stowarzyszenie “Villa Artis”  Przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie

ul. Wojska Polskiego 115, 70-483  Szczecin

tel. 517 055 149, fax: 91 423 26 57

www.villaartis.pl

(Wspieranie działalności artystycznej, twórczej, oświatowej i kulturalnej związanej z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieranie osób niepełnosprawnych).

36.  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie “Prawobrzeże- Szczecin”

ul. Letniskowa 1, 70-763  Szczecin

tel.: 91 461 15 71, fax: 91 461 15 71

e-mail: zss1@interia.pl, www.zss9.fr.pl

37.  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa “Iskierka”

ul. Św. Mikołaja 9/1, 71-799  Szczecin

tel.: 514 552 434

e-mail: kontakt@iskierka.org.pl, www.iskierka.org.pl

38.  Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział w Szczecinie

ul. Papieża Jana Pawła II 42, 70-413  Szczecin

tel.: 507 481 495, 91 813 62 88

e-mail: poczta@rakpluca.szczecin.pl, www.rakpluca.szczecin.pl

39.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

ul. Jarowita 2, 70-501  Szczecin

Tel. :91 434 51 28

e-mail: zarzad@tpd.szczecin.pl, www.tpd.szczecin.pl

40.  Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Jednostka Zachodniopomorska

ul. Wojska Polskiego 63, III PIĘTRO pokój 3/30, 70-476 Szczecin

e-mail: zachodniopomorskie@tpg.org.pl

www.zachodniopomorskie-tpg.blogspot.com