Zasady wydawania kart parkingowych

Zasady wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych

Na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. od dnia 1 lipca 2014 r. uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
O dnia 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względy na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.
Tryb wydawania karty parkingowej
Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
1) osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za która wniosek składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun:
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa rodzic:
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za która wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Do wniosku dołącza się
– 1 fotografię o wymiarach 35mm x 45 mm (bez nakrycia głowy i ciemnych okularów),
– dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (od dnia 1 lipca 2014 r. – wynosi 21 zł),
Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
W ciągu 30 dni od złożenia wniosku przewodniczący zespołu informuje osobę niepełnosprawną o odmowie przyznania karty (nie przysługuje w tym wypadku odwołanie) bądź w przypadku spełnienia wymogów do otrzymania karty informuje o terminie i miejscu odbioru karty.
Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty parkingowej, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej do 30 czerwca 2014 r. utracą ważność z dniem 1 grudnia 2014 r.

Osoby uprawnione

1. Osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
2. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca zacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie są uprawnione do uzyskania karty parkingowej. Dotychczas wydane karty takim osobom zachowują ważność nie dłużej niż do 30 listopada 2014 r.
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Wyjątek: Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R, 10-N – uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania, jeżeli posiadają wskazanie do karty parkingowej.
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczona symbolem 04-O, 05-R lub 10-N.
Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest na wyłącznie na czas określony, na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na 5 lat.
Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca 2014 r. zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoja ważność po 5 latach. Ale w tym wypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Stanj prawny na 1.07.2014 r.