PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/2023

DOTYCZĄCEGO ZAMÓWIENIA USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO ZADAŃ/PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W CZĘŚCI ZE ŚRODKÓW  PFRON W RAMACH USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI

Nazwa jednostki zamawiającej:

Polski Związek Niewidomych

Okręg Zachodniopomorski

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 37

70-423 Szczecin

Komisja oceniająca oferty w składzie:

 1. Alicja Prowans – przewodnicząca Komisji
 2. Mirosława Gruca – członek Komisji

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu  współfinansowanego  ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowanych przez PZNOZ w Szczecinie pn. „Mogę wszystko – prowadzenie rehabilitacji ciągłej oraz poradnictwa specjalistycznego dla osób z dysfunkcją wzroku, ich rodziców i opiekunów z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego” dla drugiego okresu realizacji, tj. 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r., Umowa nr ZZO/000208/16/D z dn. 25.05.2022 r. z aneksem nr 3 z dn. 09.05.2023 r.

 1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego.

        Zapytanie ofertowe nr 01/2023 zostało upublicznione w dniu 31.08.2023 r. w następujący sposób:

 • publikacja treści zapytania ofertowego na stronie internetowej www.pznoz.pl ,
 • zawieszenie formy papierowej ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie Wnioskodawcy.
 • Termin składania ofert: do 30.09.2023 r.
 • Forma składania ofert: przesłanie za pośrednictwem tradycyjnej poczty, kuriera lub dostarczenie osobiście na adres Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski ul. Marsz. J. Piłsudskiego 37, 70-423 Szczecin
 • Wykaz złożonych ofert:
 1. Konsorcjum Firm: AB Audyt Artur Bołdak ul. Zielony Zakótek 46, Grabówka, 15-523 Białystok,

                                 Audyt SF Sp. z o.o. ul. Litewska 24, 47-206 Kędzierzyn Koźle

 • DPC Audit Partner Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole
 • Grupa Gomułka – Euroedukacja Sp z o.o., ul. Matejki Jana 4 40-077 Katowice
 • Firma Audytorska „INTERFIN” Sp. z o.o. ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków
 • Spełnienie warunków uczestnictwa przez poszczególnych oferentów

Warunek 1  – udokumentowanie wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych
                            ze środków publicznych  wraz z terminem ich wykonania,

Warunek 2  –  wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami

                         na temat  ich  kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

Warunek 3 – potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających
                             kwalifikacje zawodowe  uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

Lp.Nazwa oferentaWarunek 1Warunek 2Warunek 3
1AB Audyt Artur Bołdak Audyt SF Sp. z o.ospełniaspełniaspełnia
2DPC Audit Partner Sp. z o.o.spełniaspełniaspełnia
3Grupa Gomułka – Euroedukacja Sp z o.o.spełniaspełniaspełnia
4Firma Audytorska „INTERFIN” Sp. z o.o.spełniaspełniaspełnia
 • Ocena ofert pod kątem kryteriów wyboru

Oferty złożone przez Konsorcjum AB Audyt Artur Bołdak, Audyt SF Sp. z o.o oraz DPC Audit Partner Sp. z o.o. zostały odrzucone ze względu na rażąco niską cenę ( cena oferty jest niższa o więcej niż 15 % od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co wskazano w pkt VII ppkt 3 zapytania ofertowego ).

Dokonano oceny oferty wg kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym, gdzie można było uzyskać :

– za oferowaną cenę – max. 70 punktów

– za doświadczenie – max. 30 punktów

Lp.Nazwa oferentaCenaDoświadczenie
1Grupa Gomułka – Euroedukacja Sp z o.o.70  pkt30 pkt
2Firma Audytorska „INTERFIN” Sp. z o.o.15,93 pkt30 pkt
 • Wskazanie wyboru oferty wraz z uzasadnieniem

Zgodnie z pkt VI ppkt 5 oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zgodnie  z przedstawionymi wyżej wyliczeniami. Komisja wskazała Grupę Gomułka – Euroedukacja Sp z o.o. z Katowic jako Wykonawcę usługi audytu zewnętrznego opisanego w zapytaniu ofertowym nr 01/2023.

Członkowie komisji: Alicja Prowans, Mirosława Gruca